algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met Horeca Handel 035.
 2. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het door de afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan.
 4. Een afnemer ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door koper gedane aanvragen, op latere door Horeca Handel 035 uitgebrachte aanbiedingen, op latere opdrachten van afnemer, op latere opdrachtbevestigingen van Horeca Handel 035, op latere door afnemer met Horeca Handel 035 te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen afnemer en Horeca Handel 035.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaardengeregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: AANBOD EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en prijsafspraken op welke wijze en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties. Omdat horecaproducten regelmatig aan prijsfluctuaties onderhevig zijn, is Horeca Handel 035 gerechtigd prijsstijgingen van meer dan 5% door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Horeca Handel 035 mag uitgaan van de juistheid van alle door de afnemer bij de aanvraag verstrekte gegevens.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Horeca Handel 035 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Horeca Handel 035 niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST & PRIJS

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief BTW en exclusief kosten van emballage en/of eventuele verpakkingen.
 2. De afnemer heeft het recht om, indien een prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk door Horeca Handel 035 worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.
 3. Indien door Horeca Handel 035 een orderbevestiging wordt verzonden, wordt deze geacht juist te zijn, tenzij binnen 24 uur na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen, daar de bestelling producten betreft met beperkte houdbaarheid.
 4. Horeca Handel 035 is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
 5. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de afnemer geen rechten ontlenen.
 6. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft Horeca Handel 035 recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 4: LEVERING, TERMIJN & RETOURZENDINGEN

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Horeca Handel 035 niet gehouden om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de overeenkomst is neergelegd. De afnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein.
 2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Horeca Handel 035 ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van orderbevestiging, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Horeca Handel 035 gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van €50,- per week) als staangeld aan de afnemer in rekening te brengen.
 3. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de pakbon kenbaar te worden gemaakt, in aanwezigheid van de vervoeder en door beide te worden ondertekend.
 4. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel of diepvriesproducten gaat, per omgaande docht uiterlijk binnen 8 uur na levering door de afnemer aan Horeca Handel 035 te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat dient het uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Horeca Handel 035 te zijn gemeld.
 5. Horeca Handel 035 is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
 6. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten.
 7. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Horeca Handel 035 te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Horeca Handel 035 tot terugname van emballage geldt alleen indien deze in goede staat verkeerd, schoon is en geen afval en/of restmateriaal bevat en indien – voor zo ver het rolcontainers en koelboxen betreft – deze door Horeca Handel 035 zijn geleverd.
 8. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd is Horeca Handel 035 gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 5: KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk, of digitaal per e-mail binnen 24 uur na levering aan Horeca Handel 035 te worden gemeld. De melding dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn met een omschrijving van de klacht(en).
 2. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 3. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, gewicht, kleur(en), maatgeving, afwerking etc. worden door de afnemer getolereerd en kunnen geen grond voor klachten opleveren.
 4. De afnemer dient Horeca Handel 035 in staat te stellen het geleverde te inspecteren op de juistheid van de klacht. Indien een klacht gegrond is, zal Horeca Handel 035 in de gelegenheid worden gesteld het geleverde te vervangen of aan te vullen, tenzij dit voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient door de afnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 5. Indien de klacht niet in goed overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID & GARANTIES

 1. Indien er schade is ontstaan door het nalatig handelen van Horeca Handel 035, dient de afnemer Horeca Handel 035 binnen vijf dagen hiervoor aansprakelijk te stellen.
 2. Horeca Handel 035 aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door de grove schuld of ernstige nalatigheid van Horeca Handel 035. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order die tot schade heeft geleid.
 3. Zo door Horeca Handel 035 geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 4. De afnemer dient tijdens de opslag van de door Horeca Handel 035 geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Horeca Handel 035 geen aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 7: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden in euro direct, binnen zeven dagen, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, voor zover niet anders is overeengekomen, na de factuurdatum. Bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is.
 2. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Horeca Handel 035 ter kennis te zijn gebracht. De ingediende bezwaren worden door Horeca Handel 035 in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen voor de afnemer niet op.
 3. De afnemer is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Horeca Handel 035 een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 4. Horeca Handel 035 geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, De Oude IJssel 3, 8253 PV Dronten, KvK 69890196.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Horeca Handel 035 geleverde producten blijven eigendom van Horeca Handel 035 tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Horeca Handel 035 aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de op opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over.
 2. De afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van Horeca Handel 035 aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt de afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten van de terugname.

 

ARTIKEL 9: WANPRESTATIE EN ONTBINDING

 1. Indien de afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet zal Horeca Handel 035 in geval van wanprestatie door de afnemer het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de afnemer en Horeca Handel 035 gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de afnemer voornemens is zich metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Horeca Handel 035 gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Horeca Handel 035 onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Horeca Handel 035 bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Horeca Handel 035, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 4. Ingeval de afnemer op enigerlei wijze tegenover Horeca Handel 035 in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de afnemer, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Horeca Handel 035 verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 11: INTELECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele – en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Horeca Handel 035 berusten.
 2. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

 

ARTIKEL 12: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Horeca Handel 035 en afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere.

 

ARTIKEL 13: WIJZIGINGSCLAUSULE

 1. Horeca Handel 035 behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van afnemer te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.